Stuudio “Anne”

JUHENDAJA:

Marianne Aunapu

KONTAKT: Marianne.aunapu@gmail.com
56916194
KOHT: Valga Kultuuri- ja huvialakeskuses
AEG: K ja N 16.45 - 18.15

2021/2022 VASTUVÕTTU EI TOIMU. GRUPP ON TÄITUNUD.

Huviring VÄIKELAPSE „ANDE“ (loovuse) ARENDAMINE
(läbi mängu ja õppetegevuse)
Huviringi ülesandeks on võimaldada väikelastele
mitmekülgset arendavat tegevust.
LOOV LAPS ON OOTAMATUS OLUKORRAS JULGEM,

AVATUM JA OTSUSEKINDLAM!

Sihtgrupp: kodused ja lasteaia väikelapsed, muukeelsed
lapsed ja/või kergelt erivajadustega lapsed vanuses 3-6
Huviringi eesmärgid
 toetada laste arengut nõnda, et tugevneksid eeldused
õppimiseks ja toimetulekuks;
 luua lastele arengut soodustav keskkond, kus on tagatud
turvatunne ja arvestatakse laste ealiste, sooliste ja
individuaalsete iseärasuste ning vajadustega;
 arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust läbi mängu
ja käelise tegevuse ;
 arendada kõnet ja väljendamisoskust;
 arendada mälu ja mõtlemist;
 arendada ilumeelt, ja hindama ilu enda ümber;
 kujundada loovust ja fantaasia arengut;;
 omandada ja kinnistada uusi teadmisi ja oskusi;
 omandada kogemusi ja käitumisreegleid;
 saada tunnustust ja tunda eduelamust;
 saada oskusi suhelda teiste laste ja õpetajaga.
Tegevused
 teeme erinevates tehnikates loovaid ja praktilisi töid;
 loeme lastekirjandust, arutleme ja vestleme;
 loeme luuletusi ja õpime liisusalme;
 mängime õppe- ja näpumänge;
 võrdleme, rühmitame, järjestame ja loendame